ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Sunday, January 27, 2008

EPS စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေတာ့မည္ ဆိုလ်ွင္ သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား(၂)

အလုပ္အကိုင္ သင္တန္းမ်ား ပို့ခ်ျခင္း
၅။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကို ဆိုက္ေရာက္ လာေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။Labour Standard Act အရ (၃)ရက္ / (၄) ရက္ တက္ေရာက္ရမည္။ ပို့ခ်မည့္သင္ခန္းစာ သင္ရိုးမ်ားမွာ ကိုရီးယားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ား စတစ္တက် ရင္းႏွီး ျပီးေနသားတက် ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သင္တန္းမ်ားျပီးပါက အလုပ္သမားမ်ားသည္ F.1 ပံုစံႏွင့္ အလုပ္အတြက္ ေလွ်က္ထားႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ အလုပ္စာခ်ဳပ္ ျပီးသည္ႏွင့္ ဗီဇာေနထိုင္ခြင့္ကို E.9 သို့ ေျပာင္းရန္ လူ၀င္မွု ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရပါမည္။

အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းေရႊ့ခြင့္
၆။ စည္းမ်ဥ္းအရ အလုပ္သမားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ့ခြင့္မရွိပါ။သို့ေသာ္ အခက္အခဲ ရွိပါက ခြင့္ျပဳမိန့္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ့ႏိုင္သည္။

အာမခံ ထားျခင္းမ်ား
၇။ အလုပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျပီး ရက္(၈၀) အတြင္း အာမခံထားရမည္။ပ်က္ကြက္လ်ွင္ ကိုရီးယား၀မ္ တစ္သန္း ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္။ကိုရီးယားသို့ ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံ ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမွု အာမခံမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဒဏ္ရာရျခင္း ၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားအတြက္ အာမခံကို စာခ်ဳပ္ျပီး ေနာက္ (၁၅) ရက္အတြင္း ထားရမည္။ ပ်က္ကြက္လ်ွင္ ကိုရီးယား၀မ္ ငါးသန္းေပးေဆာင္ရမည္။ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားအတိုင္း လူမွုေရးအာမခံ (၄)ခုကို ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------