ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, January 24, 2008

EPS စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေတာ့မည္ ဆိုလ်ွင္ သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

EPS စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေတာ့မည္ ဆိုလ်ွင္ သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
၁။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္မည့္ ႏိုင္ငံ သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အတြက္ EPS စနစ္အရသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ အသက္(၁၈) ႏွစ္ ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မွု မလႊဲ မေသြ ခံယူရပါမည္။ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ လူ၀င္မွု ၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ အရ က်န္းမာေရး အေရအေသြး မျပည့္စံုခဲ့ ရင္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ့မွ EPS စနစ္အရ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ေဆးစစ္ရမည့္ Standard Medical Test မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Standard Medical Test For The Korean EPS

A. Basic pre-employment medical examinations;
(1) Complete physical examination, including visual acuity(left and right eyes)
(2) Chest x-ray using plates not smaller than 11" x 14"
(3) Complete blood count (CBC) including hemoglobin/ hematocrit determination
(4) Blood typing
. ABO
. RH
(5) Stool examinition
(6) Psychometric evaluation
(7) Urinalysis
(8) Dental

B. Additional medical examinitions;
(1) Liver Function Tests:
.SGOT
.SGPT
(2) Total Cholesterol
(3) VDRL
(4) HIV/AIDS Test
(5) Hepatitis Antigen(HBs Ag)
(6) Audiometry
(7) Ishihara Color Vision Test

C. For Females: Pregnancy Test

D. For aged 40: ECG တို့ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ KLT ေအာင္ျမင္ျပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ရ စာရင္းမွာ မိမိအမည္ပါေသာ္လည္း ကိုရီးယားမွာ အလုပ္ရမယ္ဆိုေသာ အာမခံခ်က္ ေပးမထားပါဘူး။
ကိုရီးယားမွ အလုပ္ရွင္က စာရင္းမွာရွိသူေတြကို သူတို့ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခန့္ ထားမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္း
၃။ ေရြးခ်ယ္ခန့္ထား စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးျပီးေသာ အလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္း မွာ (၃)ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္စီ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တိုးရမည္ ျဖစ္ျပီး အလုပ္ရွင္က စာခ်ဳပ္ မွန္စာရင္း တစ္စံု ကို အလုပ္သမားထံ ေပးပို့ရမည္ျဖစ္သည္။သက္တမ္းတိုးျခင္းကို သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမွီ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗီဇာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္မွု အတြက္ ေလ်ွာက္ထား ျခင္း
၄။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီး ဗီဇာ အသစ္ရယူလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား သည္ Local Exit and Entry Control Bureau ကို ေလ်ွာက္ထားရမည္။ ထို ဗ်ဴရို သည္ ကိုရီးယား ျပည္၀င္ခြင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ့ ျဖစ္သည္။
ဆက္ရန္..............

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------