ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Friday, October 09, 2009

ေရႊအင္းဝ ကိုရီးယား သင္တန္းေက်ာင္း

Photobucket
ေရႊအင္းဝ ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီ ကုမၸဏီ၊ ကမာၻဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုရီးယား Cheong Ryong Company တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ကိုရီးယားလုပ္ငန္းခြင္ သို႔ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိေစေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရႊအင္းဝ ကိုရီးယား သင္တန္းေက်ာင္းအား Korea Polytech University မွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အတြက္ အမွတ္(၄၁)၊၆ လမ္း ၊ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊မဂၤလာဒံု ဥယ်ာဥ္ ျမိဳ ႔ေတာ္၊မဂၤလာဒံု ျမိဳ ႔နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ တြင္ Training Centre ဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းကာလ ၂ လ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။စိတ္ဝင္စားသူ EPS-KLT ေအာင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး သင္တန္း ေၾကး US$400 ေပးသြင္း၍ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။သင္တန္းသားဦးေရ အေယာက္ (၃ဝဝ) ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။သင္ၾကားေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Welding ကိုရီးယားလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေျခခံက်ေသာ နည္းပညာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ Farming Machine လယ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္သံုးစက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း။ Construction & Plumbing ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပိုက္ျပင္ ပိုက္ဆက္လုပ္ငန္း။ Autorepairing ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း။ Korea Language & Culture ကိုရီးယား ဘာသာစကားႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း။ Safety လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း။ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလတြင္ ေနထိုင္မႈအတြက္ အေဆာင္ အခမဲ့ စီစဥ္ေပးျခင္း၊သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ကိုရီးယားမွ နည္းျပမ်ားကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င္းသင္ၾကားေပးျခင္း၊သင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။သင္တန္းသက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ၈မိုင္ရွိ ေရႊအင္းဝ ေအဂ်င္စီ ရံုး(ဖုန္း-01-663716,664914) တြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္း၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး kabartiongseng.otc@gmail.com ႏွင့္ kabar-otc@wimaxmail.net.mm ကိုအီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည္။ EPS-KLT ေအာင္ ျမန္မာလုပ္သား အေယာက္ ၃၀၀၀ေက်ာ္အနက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ေရႊအင္းဝ
မွေစလႊတ္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊအင္းဝႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းမ်ားမွ ၾကားသိရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုသင္တန္းေက်ာင္းသည္ က်ေနာ္ ေရႊမင္းသားႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆိုင္ပါ၊EPS-KLT ေအာင္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ လ်င္ျမန္စြာ ရရွိေစရန္ စိတ္ပါဝင္စား၍ သင္တန္းတက္ေရာက္ လိုသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------