ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Monday, October 20, 2008

အလုပ္သမားအသံုးျပဳခြင့္စနစ္အရ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား သိသင့္သည္မ်ား

၁။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း မ၀င္ေရာက္မီ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ အျခားအလုပ္အား ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေပ။

၂။ သို႕ေသာ္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။
(က) အလုပ္ရွင္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ျငင္းဆိုသည့္အခါ။
(ခ) လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းသည္ ေဒ၀ါလီခံသြားသည့္အခါ။
(ဂ) ထိုးၾကိတ္အႏိုင္က်င့္ျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ လစာမေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒပါအခ်က္မ်ားထက္ နိမ့္က် ခံစားရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ေတာ့သည္အခါ။
(ဃ) ကိုယ္ခႏၶာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ေသာ္လည္း အျခားလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး။
၃။ အလုပ္ေျပာင္းစဥ္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က) သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရမည္။
(ခ) ေအာက္ပါတို႕အား ျပဳလုပ္ပါက လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ခ်က္ခ်င္း ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
 လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္သက္တန္း ကုန္ဆံုးျပီး တစ္လအတြင္း လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳလုပ္သည့္အခါ။
l
 အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ အျခားအလုပ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္သည့္အခါ။
l
l လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္အျပီး ၂လေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ အျခားအလုပ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းဌာန ေျပာင္းေရႊ႕ ခြင့္ျပဳလႊာအား ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ။
 အစိုးရ၏
l အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသည့္ဌာန (http://www.jobcenter.go.kr/) မွတဆင့္ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမျပဳပဲ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၊ အလုပ္ရွာေဖြေပးသည့္ပြဲစားရံုးတို႕မွ တဆင့္ အျခားအလုပ္အား ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္သည့္အခါ။
၄။ လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည့္ အၾကိမ္သည္ ၃ၾကိမ္ျဖစ္ျပီး အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ၃ၾကိမ္စလံုး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေနာက္တၾကိမ္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ထပ္မံ ရရွိႏုိင္သည္။
၅။ အလုပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား တႏွစ္ျပည့္တိုင္း ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသို႕ ခ်ဳပ္ဆိုျပီးသည့္အခါတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္ ကာ ေနထိုင္ခြင့္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းခြင့္ျပဳလႊာအား ရယူရမည္ျဖစ္သည္။
၆။ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအား ကိုရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ၃ႏွစ္တာကာလအတြင္း မိသားစု၀င္မ်ားအား ေခၚယူျခင္းအား တားျမစ္ထားျပီး ၃ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ မိခင္ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာေပးရမည္။
ထို႕ေနာက္ တႏွစ္အၾကာတြင္ အလုပ္သမားအသံုးျပဳခြင့္စနစ္အား အသံုးျပဳျပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။
(အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုရီးယားႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အလုပ္သမားအသံုးျပဳခြင့္စနစ္ ဟုမ္းေပ့ခ်္ www.eps.go.kr မွ တဆင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)

လက္ေတြ႕သံုး အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းေရႊ႕နည္းမ်ား
၁။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လုိသည့္အခါ နီးစပ္ရာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစင္တာမ်ားတြင္ အကူအညီေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
၂။ စင္တာမွ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူထံ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာဆိုကာ အလုပ္အကိုင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။
၃။ အလုပ္အကိုင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရုတ္သိမ္းေပးျပီးသည့္ေနာက္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန(
노동부 )အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသည့္ဌာန(고용종합지원)တြင္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခြင့္စလစ္အား ေတာင္းဆိုရယူရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းဌာနမွ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအား အသံုးျပဳလုိသျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အလုပ္ေနရာ၊အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ စသည္တို႕ပါရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစာရင္းအားအခမဲ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။မိမိႏွစ္သက္ရာအလုပ္အား ေရြးျခယ္ျပီး အလုပ္ရွင္ထံတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ျပီး ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္ျပီးသည့္ေနာက္အလုပ္ရွင္မွႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအသံုးျပဳသည့္အတြက္ျပဳလုပ္ရ မည့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအား တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ လ၀ကရံုးသို႕ သြားေရာက္ျပီး မိမိလက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္ဌာနႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ားအား သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၄။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသည့္အခါ မိမိသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြျဖစ္သူ၏အဆက္အသြယ္ျဖင့္ အလုပ္ေနရာရရွိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူမွ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနသို႕ သြားေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားအား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစ~

0 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------