ေရႊမင္းသား မွ လႈိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, November 26, 2011

EPS-KLT သမားတိုင္း သိထားသင့္ေသာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ခရိုင္ႏွင့္ ျမိဳ႔မ်ား..

ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ လုပ္သားေလာင္းမ်ား(စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ ျပီးသူမ်ား)သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေလွ်ာက္လႊာစတင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ယခု ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေလွ်ာက္ရမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အလုပ္ေနရာအတြက္ ျမိဳ႔မ်ားကို သိေစရန္ ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာ က်လာေသာသူမ်ား ေခၚစာပါ ျမိဳ႔၊ ခရိုင္မ်ား သိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အထူးျမိဳ႔ အေနျဖင့္ ဆိုးလ္ျမိဳ႔၊ ျမိဳ႔ေတာ္နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ျမိဳ႔ ၆ ျမိဳ႔ ( အင္ခၽြန္း၊ ဒဲဂၽြန္း၊ ဒဲဂူး၊ ဂြာန္ဂ်ဴး၊အူလ္ဆန္၊ ဘူဆန္) ႏွင့္ ခရိုင္မ်ားကို ၉ ခရိုင္ (ဂေယာင္းဂီဒို၊ဂန္းဝန္းဒို၊ခၽြန္းေခ်ာင္းနမ္ဒို၊ ခၽြန္းေခ်ာင္းဘုတ္ဒို၊ ဂေယာင္းဆန္းနမ္ဒို၊ဂေယာင္းဆန္းဘုတ္ဒို၊ေဂ်ာ္လားဘုတ္ဒို၊ေဂ်ာ္လားနမ္ဒို၊ဂ်ဲဂ်ဴဒို) စသျဖင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ သိထားသင့္ေသာ -
ဂေယာင္းဂီဒို ခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားမွာ ဆူဝန္ (Suwon)၊ အန္ဆန္း(Ansan)၊ အန္ေဆာင္း (Anseong)၊ အန္ယန္း (Anyang)၊ ဘူေခ်ာင္း( Bucheon)၊ ဒုန္းဒူေခ်ာင္း(Dongducheon)၊ ဂင္ဖို (Gimpo)၊ ဂိုယန္း (Goyang) ၊ ဂြန္းဖို(Gunpo)၊ ဂူရီ (Guri)၊ ဂြာေခ်ာင္း (Gwacheon) ၊ဂြမ္ဂ်ဴး( Gwangju)၊ ဂြမ္ေျမာင္း(Gwangmyeong)၊ ဟာနမ္း(Hanam) ၊ ဟြာေဆာင္း (Hwaseong)၊ အင္ခၽြန္း( Incheon)၊ နမ္ယန္းဂ်ဴ(Namyangju)၊ အိုဆန္း(Osan)၊ ဖာဂ်ဴး(Paju)၊ ဖိုေခ်ာင္း (Pocheon)၊ ေဖ်ာင္းတက္(Pyeongtaek)၊ ေဆာင္းနမ္း( Seongnam)၊ရွီဟြန္း( Siheung)၊ အြီဂၽြန္ဘူ (Uijeongbu) ၊အြီဝန္း(Uiwang)၊ယန္းဂ်ဴ (Yanju)၊ ယံုအင္း (Yongin) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ခၽြန္းေခ်ာင္းနမ္ဒို ခရိုင္ရွိျမိဳ႔မ်ားမွာ အာဆန္း(Asan)၊ဘိုလေယာင္း(Boryeong)၊ေခ်ာင္းနမ္(န္)(Cheonan)၊ ဂိုန္းဂ်ဴ (Gongju)၊ႏုန္းဆန္း( Nonsan)၊ ဂယ္ယံုး(Gyeryong) ျမိဳ႔ တို႔ ျဖစ္ပါသည္၊
ခၽြန္းေခ်ာင္းဘုတ္ဒို ခရိုင္ရွိျမိဳ႔မ်ားမွာ ေခ်ာင္းဂ်ဴ( Chungju)၊ ခၽြန္းဂ်ဴ(Chungju)၊ဂ်ယ္ေခ်ာင္းန္ (Jecheon) ျမိဳ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဂန္းဝန္ဒို ခရိုင္ရွိျမိဳ႔မ်ားမွာ ခၽြန္းေခ်ာင္း(Chuncheon)၊ဒုန္းဟဲ( Donghae)၊ ဂန္းရြန္း (Gangneung)၊ ဆမ္းေခ်ာက္ (Samcheok) ၊ ဆုက္ခ်ိဳ (Sokcho)၊ ထယ္ဘက္( Taebaek)၊ ေဝါင္းဂ်ဴ (Wonju) ျမိဳ႔တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဂေယာင္းဆန္းဘုတ္ဒို ခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားမွာ အန္းဒုန္း(Andong) ၊ဂမ္ေခ်ာင္းန္(Gimcheon)၊ ဂေယာင္းဂ်ဴ(Gyeongju)၊ ဂေယာင္းဆန္း(Gyeongsan)၊ဂုမီ (Gumi) ၊မြန္းဂေယာင္း (Mungyeong) ၊ဖိုဟန္း( Pohang)၊ဆန္းင္ဂ်ဴ(Sangju) ၊ယြန္းင္းေခ်ာင္းန္(Yeongcheon)၊ ယြန္းင္ဂ်ဴ(Yeongju) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဂေယာင္းဆန္းနမ္ဒို ခရိုင္ရွိျမိဳ႔ မ်ားမွာ ခ်န္းင္းဝန္း(Changwon)၊ ေဂၚဂ်ယ္(Geoje)၊ ဂမ္ဟဲ(Gimhae) ၊ ဂ်င္းဂ်ဴ(Jinju)၊ မီးရန္းင္း(Miryang)၊ ဆာေခ်ာင္န္း(Sacheon)၊ ဒုန္းေယာင္း(Tongyeong) ၊ယန္းဆန္း (Yangsan) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဂ်ာ္လားဘုတ္ဒို ခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားမွာ ေဂ်ာန္းဂ်ဴ(Jeonju)၊ ဂမ္ဂ်ယ္(Gimje)၊ ဂြန္းဆန္း(Gunsan)၊ အိက္ဆန္း(Iksan)၊ေဂ်ာင္းအြပ္(Jeongeup)၊နမ္ဝန္း (Namwon) ျမိဳ႔ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဂ်ာ္လားနမ္ဒို ခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားမွာ မုက္ဖို(Mokpo) ၊ေယာဆူ(Yeosu)၊ ဆြန္းေခ်ာင္း( Suncheon)၊ ဂြမ္းယန္း(Gwangyang)၊ နာဂ်ဴ( Naju) ျမိဳ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ယ္ဂ်ဴဒို ခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားမွာ ဂ်ယ္ဂ်ဴ(Jeju)၊ေဆာဂြီဖို (Seogwipo) ျမိဳ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မွတ္ခ်က္- ျမန္မာလိုျပန္ထားေသာ ကိုရီးယားအမည္မ်ားမွားယြင္းပါက က်ေနာ့္ အမွားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံပါသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် နီးစပ္စြာ ျမန္မာလို ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝီကီပိဒိယႏွင့္ အင္တာနက္မွ ကိုးကား ျပန္ဆိုေရးသားပါသည္။ (ေရႊမင္းသား)

1 ခုေလာက္ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရေအာင္:

  • AHN says:
    December 25, 2011 at 12:51 PM

    thank; a lot....

Post a Comment

Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ေငြ ရွာ ရန္အတြက္ ပံုတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မင္ဘာဝင္ႏိုင္ပါျပီ..

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

468x60 *******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

-------------------------------------------------------